MENU’ “D’INVERNO” - Menù “Dl’a dménga”

 

Parsòt e pièda

 

Caplèz tartufìd

Mezlùni s’i purzàn

 

Sgalòpi s’i purzàn

Sunzèza sla gardèla

 

Manzàni sla gardèla

Radèc

 

Mascarpòn

Cafè

Fragulìn

 

Aqua e Vàn