MENU’ “D’AUTUNNO” - Menù “Dl’Autùnn”

 

Crustìn s’un po’ d’inquèl (Crustìn mèst)

 

Turtèl ad zòca s’e prufùm de bòsch

Tajadèli s’e ragù

 

Cunèj ala cazadòra

Castràd sla gardèla

 

Pivarùn ripìn

Insalàda

 

Mascarpòn

Cafè

Liquor fàt s’al nòsi

Aqua e Vàn